English

קידוח ברעם

בימים אלו עוסקת חברת שח"מ מקורות ביצוע בפרויקט קידוח חדש - קידוח "ברעם 5".
עבודות הקידוח בפרויקט זה מבוצעות בסמוך לישוב ברעם שבצפון.

מדובר בקידוח אנכי אשר עומק הקדיחה המתוכנן בו ינוע בין 920-1000 מטר, כאשר עומקו הסופי יקבע בהתאם לשיקולים הידרו גיאולוגים  וממצאים נוספים אשר יתגלו במהלך עבודות הקדיחה המורכבות.

מטרתו של קידוח ברעם 5 היא לאפשר הפקת מים גדולה יותר מאגן עינן.
משך העבודות הצפוי בפרויקט זה הינו חצי שנה.
במהלך העבודה יבוצע קידוח לקנומן התחתון במתכונת הפקה.

רשתות המים וקידוחי המים הסמוכים לאתר העבודה משמשים את צוותי יחידת הקידוחים של חברת שח"מ כמקור מים מהימן לעבודת הקדיחה.

 

עבור לתוכן העמוד