English
28/02/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-003 אספקת צינורות פלב"מ 316 וטבעות 26/02/2020 12/03/2020
20-037 התקשרות שנתית לאספקת צירים מפלב"מ למשאבות 17/02/2020 08/03/2020
20-016 ביצוע 2 קידוחים אופקיים (אורך 71 מ' לשרוול 36" + אורך 34 מ' לשרוול 36") בפרויקט מגן שאול 17/02/2020 05/03/2020
20-017 אספקת מכונה לעיבוד שבבי של חלקים גדולים 12/02/2020 11/03/2020
20-026 חציית כביש 222 קיים ביתד 48.00+ 7 בקידוח בשיטת מיקרו מנהור בקוטר של 50" ובאורך 60 מ' בפרויקט קו צאלים רביבים 10/02/2020 03/03/2020
עבור לתוכן העמוד