English
08/08/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-129 ביצוע השפלת מי תהום לצורך הנחת צינור שרוול 36" בפרוייקט מסילה מזרחית קטע 3A 06/08/2020 23/08/2020
20-145 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 05/08/2020 19/08/2020
20-083 ביצוע קידוח אופקי במנהור, כביש 431, העתקת קו רמלה ג' 05/08/2020 27/08/2020
20-045 ביצוע 5 קידוחים אופקיים בדחיקה בפרויקט קו מחבר ב"ש צפון לקד' שוקת 2 29/07/2020 13/08/2020
20-131 עבודות קדיחה להגנה קטודית והתקנת שדה הארקה (אנודות)- קו לחץ צלמון 20/07/2020 09/08/2020
20-125 אספקת והובלת תעלות בטון טרומיות תחנת כיסלון 16/07/2020 10/08/2020
20-114 התקשרות שנתית לביצוע עבודות עבודות ייצור, מסגרות ועיבוד שבבי כולל קדיחה של ראשים וניפלים לחלקים גדולים 16/07/2020 06/08/2020
20-078 אספקת מקדחה מכרסמת C.N.C למדור ייצור 13/07/2020 06/08/2020
עבור לתוכן העמוד