English
11/04/2021

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
21-031 ביצוע עבודות קדיחה להגנה קטודית והתקנת שדה הארקה בקידוחים פארן ו"קול אמריקה" 07/04/2021 26/04/2021
21-022 אספקה והתקנת פסי צבירה בין לוחות מ"ג לשנאים – תחנת עין כרם 18/03/2021 11/04/2021
21-008 התקשרות שנתית לאספקת אטמי פלדה מחוזקים מיסבי גומי ומוצרי גומי שונים 17/03/2021 11/04/2021
21-021 ביצוע 2 קידוחים אופקיים באורך 25 מ"א כ"א בשרוול "32 בעובי "3/8 בפרויקט קו מחבר תח' יקנעם 6 לבר' אליקים 14/03/2021 11/04/2021
עבור לתוכן העמוד