English
07/04/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-061 קדיחת כלונסאות בשיטת מיקרופיילס - פרוייקט תח' כיסלון החדשה – מערכת הלם מים 05/04/2020 20/04/2020
20-018 "קול קורא" להתקשרות שנתית לביצוע עבודות בניה ובטונים ברג'י 30/03/2020 27/04/2020
20-038 שני קידוחים אופקיים במנהור בפירים משותפים מתחת לנחל שורק בפרויקט תחנת עין כרם 30/03/2020 23/04/2020
עבור לתוכן העמוד