English
07/12/2019

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
19-182 עבודות בטון - תחנת תפרח 27/11/2019 19/12/2019
19-071 התקשרות שנתית לאספקת בטון מובא 26/11/2019 12/12/2019
19-167 אספקת מערכת חיתוך בלהבה + פלזמה C.N.C למדור מסגריה 20/11/2019 15/12/2019
19-156 ביצוע קידוח אופקי בפרויקט קו לאיתן חציית תשתיות 20/11/2019 08/12/2019
19-168 אספקת מחרטת C.N.C לעיבוד חלקים גדולים 13/11/2019 15/12/2019
עבור לתוכן העמוד