English
25/10/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-081 התקשרות שנתית לאספקת חומרי אטימה לבריכות ומאגרים 22/10/2020 08/11/2020
20-165 התקשרות שנתית לחריטת מקשרים, תותב לגל ומקשרים חצויים 18/10/2020 01/11/2020
20-155 ביצוע - 3 קידוחים אופקיים בקוטר " 24 בשיטת מיני מיקרו מנהור וקידוח אופקי בקוטר " 40 PIPI RAMMING / AUGER PILE JACKING 30/09/2020 28/10/2020
20-153 ביצוע 4 קידוחים אופקיים בפרויקט כביש 65 30/09/2020 29/10/2020
20-113 ביצוע 8 קידוחים אופקיים בפרויקט מסילה מזרחית קטע A3 24/09/2020 28/10/2020
20-013 מכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של מנועי גז-גנרטור דו-דלקיים לייצור חשמל באתרים תפעוליים של חברת מקורות באתרים "תפרח" ו- "אלמוג-איבים" 30/04/2020 10/11/2020
עבור לתוכן העמוד