English

קליטת מים ממתקן ההתפלה באשדוד

במסגרת חלקהּ של שח"מ מקורות ביצוע בהקמת מערך ההתפלה הלאומי, נדרשת החברה להקים תשתית רחבת היקף לקליטת מים ממתקן ההתפלה באשדוד ולשילובם במערכת המים הארצית. מתקן התפלה חדש זה יצטרף למתקן ההתפלה הקיים באשקלון ולשני מתקני התפלה נוספים, הנמצאים בשלבים שונים של תכנון והקמה: מתקן ההתפלה בשורק ומתקן ההתפלה בחדרה.

המתקן, המתוכנן לספק 100 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה, יוקם בחלקו הצפוני של אזור התעשייה באשדוד. בנייתו של המתקן והקמת מערך קליטת המים יהיו השלב הסופי בתהליך תכנון והיערכות של שנים רבות, שבמהלכן נדרשה שח"מ להתגבר על אתגרים הנדסיים רבים.

מערך ההתפלה באשדוד

 

פרויקט ההקמה של מערך ההתפלה באשדוד כולל :

 

 ♦  ייצור והתקנה של שתי תחנות שאיבה על-ידי שח"מ מקורות ביצוע;

 

♦  הקמת תחנת שאיבה לקו ירקון מערבי, שתפעל בספיקה של 18,900 מק"ש, ותכלול ארבע משאבות מים אנכיות בספיקה של 6,300 מק"ש כל אחת. ייצור המערכות והתקנתן יבוצעו על-ידי שח"מ מקורות ביצוע ;

 

♦  בניית מאגר בנפח 90 אלף מ"ק, הכולל כיסוי צף לשמירה על איכות המים ;

 

♦ התקנת מערכת לטיפול במים שתבצע הזרקת חומצה פלואורוסליצית וסודה קאוסטית בכניסה למאגר וכן מערכות נפרדות להזרקת היפוכלוריד לקו ירקון מערבי ולקו לכיוון אשדוד ;

 

♦  הנחת קו מחבר לקו ירקון מערבי בקוטר "80 ובאורך 2.8 ק"מ.

השלמת הפרויקט המורכב תהווה הישג גדול לשח"מ מקורות ביצוע ותרומה אדירה למדינת ישראל ולמשק המים שלה.

עבור לתוכן העמוד