English

הרחבת מתקן פלמחים

פרויקט "פלמחים הרחבה" נועד כדי להכין את תחנת השאיבה של "מקורות" לקליטה והזרמה של מים מותפלים בספיקה מוכפלת מהקיים, מ-45 מלמ"ק בשנה ל-90 מלמ"ק.

 

הפעילויות המרכזיות שנדרשו במסגרת הפרויקט היו:

החלפה של כל ארבע יחידות השאיבה והכנת יחידות חדשות לספיקה המוגברת;

החלפת מערכת הסניקה באתר;

שידרוג והחלפת לוחות מ"ג ופיקוד;

שידרוג מערכת ההכלרה ודיגום;

שידרוג והתאמת התוכנה למערך החדש.

מורכבות הפרויקט נבעה בעיקר משני גורמים:

 

1. הצורך לבצע את רוב העבודות תוך כדי פעולה רציפה של התחנה, מבלי לפגוע בקליטת המים המותפלים ממתפיל פלמחים ותוך המשך אספקת מים למערכת הארצית.

 

2. ביצוע כל העבודות ובמיוחד עבודות הצנרת והרכבת יחידות השאיבה בשטח מצומצם מאוד.

 

שני גורמים אלו חייבו תכנון קפדני ובקרה על ההיערכות ועל הביצוע בכל שלב, בדגש מיוחד על ההיבט הבטיחותי ובתיאום מלא מול גורמים רבים, ובכללם מתפיל פלמחים.

הביצוע על כל מרכיביו עמד בכל היעדים שהוגדרו לו, כולל עמידה בלוחות הזמנים.

עבור לתוכן העמוד