English
30/11/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-124 ביצוע 2 קידוחים אופקיים בשיטת דחיקת צינורות בטון בפיר דחיקה משותף- בפרויקט העתקת קו מים עירוני בתל אביב בצומת שדרות שאול המלך – בגין (הקו המגיסטריאלי) 12/11/2020 30/11/2020
20-013 מכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של מנועי גז-גנרטור דו-דלקיים לייצור חשמל באתרים תפעוליים של חברת מקורות באתרים "תפרח" ו- "אלמוג-איבים" 30/04/2020 01/12/2020
עבור לתוכן העמוד