English
12/05/2021

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
21-047 ביצוע כלונסאות, אספקה והכנסת ברזל וביצוע יציקות בטון פרויקט מגוף חוצץ אלישמע 22/04/2021 06/05/2021
21-023 ביצוע עמודי תמך על כלונסאות לטובת ביצוע מעבר עילי בחציית נחל בפרויקט אפיקי נחל 18/04/2021 06/05/2021
21-038 ביצוע אפוקסי במבנה משאבות ובמבנה דיזל גנרטור- אתר כיסלון 13/04/2021 09/05/2021
עבור לתוכן העמוד