English
27/02/2021

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-218 ביצוע הקמת גדר היקפית קשיחה מדגם "שיר" בתחנת כיסלון 21/02/2021 07/03/2021
20-179 אספקה והתקנת מערכות מיגון – תחנת כסלון 15/02/2021 15/03/2021
20-140 ביצוע 6 קידוחים אופקיים בשיטה "ספירלית", בפרויקט מסילה מזרחית, מרכז, קטע C- העתקת קו מנדטורי 11/02/2021 03/03/2021
21-026 תכנון, ייצור, אספקה והתקנה בשטח של גג אלומיניום עגול – מתקן מי נטל - מט"ש שורק ירושלים 11/02/2021 01/03/2021
20-079 התקשרות שנתית לאספקה, הובלה ופריקה של כימיקלים 13/12/2020 10/03/2021
עבור לתוכן העמוד