English
09/03/2021

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
21-001 ביצוע 2 קידוחים אופקיים צומת ברנר בילו כביש 411 28/02/2021 14/03/2021
21-017 ביצוע 2 קידוחים אופקיים גמיש HDD לחציית כביש 444 חיבור לקו קיים והנחת צינור פלדה בפרויקט כביש 444 - העתקת קו לראש העין 1 28/02/2021 18/03/2021
20-179 אספקה והתקנת מערכות מיגון – תחנת כסלון 15/02/2021 15/03/2021
20-079 התקשרות שנתית לאספקה, הובלה ופריקה של כימיקלים 13/12/2020 10/03/2021
עבור לתוכן העמוד