מכרז 21-084

 

אספקה והתקנה של מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בתחנת עין כרם

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה מציעים להשתת במכרז לביצוע אספקה והתקנה של מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בתחנת עין כרם כמפורט במסמכי המכרז.

 

תנאי סף להגשת הצעה:

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

  1. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה, ותצהיר העדר הרשעות כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה וכן תצהיר ניגוד עניינים כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.
  2. המציע הינו קבלן רשום ברישום הקבלנים, בסיווג 100 ו/או 160 ו/או 190 המתאים לערך הצעתו. על המציע לצרף תעודה בתוקף.
  3. מציע בעל ניסיון קודם מוכח בשלוש השנים האחרונות בביצוע של לפחות 2 עבודות לגילוי וכיבוי אש במתקנים תעשייתיים כולל מערכות לכיבוי בגז בחדרי חשמל לרבות עבודות תשתית ומתקני חשמל מתח נמוך מאוד ובהיקף כספי שלא יפחת מ- 100 אלש"ח לכל אחת. על המציע למלא טופס ניסיון מצורף.
  4. השתתפות בסיור קבלנים. סיור קבלנים ייערך ביום 21.07.2021 בשעה 08:30 בבוקר. המפגש יתקיים תחנת שאיבה מקורות – עין כרם. איש קשר למכרז אשר שעשוע- 0507260796.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' רותם בלומנפלד בכתובת מייל: rblumenfeld@MEKOROT.CO.IL בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר,כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים.

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"SourcingVision" עד יום 04.08.2021 בשעה 12:00. שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. פרטים ניתן לברר אצל רותם בלומנפלד בטלפון 03-5572646.

 

 

                                                

                                                               _____________________                                                                                    

                                                                 שח"מ מקורות ביצוע בע"מ