מכרז 21-075

אספקה והתקנת מנועי דיזל במכונות קידוח רוטרי בשח"מ

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לאספקה והתקנת מנועי דיזל במכונות קידוח רוטרי בשח"מ, בהתאם למסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף :

  1. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.
  2. מציע אשר הינו יבואן מורשה או יצרן של מנועים נשוא המכרז, על המציע לצרף אישור בתוקף ליום הגשת ההצעות.
  3. המנועים המוצעים ע"י המציע הינם של יצרן בעל ניסיון ב-5 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות, באספקה של לפחות 3 מנועים למכונות קידוחי בשיטת רוטרי. יש לצרף למסמכי ההליך מכתב רשמי של היצרן המפרט את ניסיונו כנדרש בתנאי הסף לרבות פרטי אנשי קשר של בעלי מכונות הקידוח המפורטים בניסיון היצרן.
  4. מציעים בעלי פריסה ארצית של מערך שירות שכולל 10 ניידות שירות לפחות.
  5. השתתפות במפגש מציעים.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SOURCING VISION" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות בכתובת מייל: lkalandariov@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

  כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/   

  מכרזים >>מכרזים פעילים.

 

מפגש מציעים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך ביום 11/08/21 בשעה 10:00 ליד מושב בת שלמה. לקבלת המיקום המדויק ניתן ליצור קשר עם ניצן ניסים בטל' 052-6680191.

מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג במפגש יותר ממציע פוטנציאלי אחד, וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור.

על המשתתפים להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"משיק" , עד יום 16/08/21 שעה 12:00.

 

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

פרטים ניתן לברר באמצעות מייל שכתובתו: lkalandariov@mekorot.co.il.

        

 

——————————

   שח"מ מקורות ביצוע בע"מ