מכרז 21-142 שני קידוחים אינטגרליים HDD בפרויקט אלעד רובע A העתקת קו מקורות- עדכון

הרינו להודיע על דחיית מועד סיור הקבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, הסיור שנקבע ליום 21.10.2021 בשעה 09:00, נדחה לתאריך 28.10.2021 בשעה 09.00 המפגש יהיה פארק נחשונית בואה(ליד ישוב נחשונים) טלפון לבירור מיקום הסיור : נעם שטיינץ 050-2453313

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה הצעות לביצוע

 2 קידוחים אינטגרליים hdd  בקטרים 1,000 מ"מ באורך 160 מ' ו-710 מ"מ באורך 290 מ' בפרויקט אלעד רובע a  העתקת קו מקורות רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי ההליך ועומדים בתנאי הסף שלהלן:

  1. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין, כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.
  2. המציע הינו קבלן רשום בענף  100 ו/או 200 ו/או 260 בסיווג המתאים לערך הצעתו – יש לצרף אישור מתאים בתוקף.
  3. בעלי ניסיון בחמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע עצמי של לפחות קידוח אינטגרלי hdd  אחד בקוטר 600 מ"מ באורך מינימלי של 150 מ'. יובהר כי לצורך עמידה בתנאי הסף, "ביצוע עצמי" משמעו שעבודות הקדיחה בוצעו ע"י המציע בעצמו שלא באמצעות קבלן משנה, וכן שעבודות הקדיחה בוצעו באמצעות ציוד שברשות המציע. על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים.
  4. השתתפות בסיור קבלנים.

המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 28.10.2021 בשעה 09:00 המפגש יהיה פארק נחשונית בואה( ליד ישוב נחשונים) טלפון לבירור מיקום הסיור : נעם שטיינץ 050-2453313 על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, אפוד זוהר, קסדת מגן) וכן להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים. מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור. ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור. עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' רותם בלומנפלד בכתובת ייל:  rblumenfeld@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/  מכרזים >>מכרזים פעילים.

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה" SourcingVision " עד יום  9.11.2021 בשעה 12:00. שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.  פרטים ניתן לברר באמצעות מייל שכתובתו: .RBLUMENFELD@mekorot.co.il                                                                                                

                                                  

 

                                                                                     ———————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ