מכרז 21-071

 

הסדרת נחל שורק- תחנת עין כרם

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה הצעות לביצוע הסדרת נחל שורק בתחנת עין כרם.

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי ההליך ועומדים בתנאי הסף שלהלן:

  א.      על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה כנספח 1 .

 

ב.      המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 ו/או 111, ו/או 132 ו/או 210 ו/או 210 בסיווג כספי המתאים לערך הצעתו. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישור מתאים ובתוקף במועד הגשת ההצעה.

 

ג.       המציע הינו בעל ניסיון בביצוע של עבודה אחת לפחות במהלך חמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת  הצעות למכרז זה של עבודת פיתוח שטח ו/או בניית מסלעה ו/או שיקום נופי בהיקף שלא תפחת מ 200 אלש"ח.  

להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי עבודה אחת כאמור לעיל אותה ביצע ושהסתיימה בהתאם לאמור לעיל ואת פרטי הלקוח עבורו בוצעה העבודה. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח.

 

ד.      על המציע להשתתף בסיור קבלנים.

 

   המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

 

סיור הקבלנים, אשר השתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות, יתקיים בתאריך 16.6.2021 בשעה 08:30. מקום המפגש לסיור יהיה בתחנת עין כרם.

 

פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט מר אשר שעשוע 050-7260796 ,או ממהנדס הפרויקט  מר נעם שטינמץ בטלפון 050-2453313.

 

יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות אפוד זוהר וקסדת מגן.

 

מובהר כי יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד, ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג  בסיור.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision"("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' רוני לידג'י בכתובת מייל: rlidgi@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

לחילופין לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים  ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

את ההצעות יש להגיש במערכת "SourcingVision"("משיק") בלבד, עד ליום 24.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים.

שח"מ אינה מתחייבת להתקשר עם המציע הזול ביותר ו/או מציע כלשהו לביצוע העבודה, והיא רשאית

לנהל מו"מ על-פי דין.

פרטים ניתן לברר אצל גב' רוני לידג'י– טלפון מס' 03-5572712. 

                                                                                                           ———————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ