שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שחמ") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לאספקת בנטונייט.

  רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי ההליך ועומדים בתנאי הסף שלהלן:

א. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים צשיבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה כנספח 1.

ב. על המציע להציג תעודת COC מיצרן בנטונייט העומד בדרישות המפרטים המצורפים למכרז זה בהתאם להצעתו. להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו עותק של התעודה.

ג. המציע סיפק במהלך 5 השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה שלוש הזמנות של בנטונייט בהיקף מינימאלי של 20 טון כל אחת. להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי שלושה פרויקטים כאמור לעיל אותם ביצע המציע ושהסתיים בהתאם לאמור לעיל ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח.       

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' נדיה אייזנשטט בכתובת מייל: nisenshtat@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, פקס, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת קישור לצורך הרשמה וגישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/

מכרזים >> מכרזים פעילים.

 

    את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "SourcingVision" ("משיק"), עד יום  19/12/2023  שעה 12:00.

 

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

פרטים ניתן לברר אצל נדיה אייזנשטט באמצעות מייל שכתובתו: nisenshtat@mekorot.co.il.

        

 

       ———————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ