שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

 

מכרז מס' 21-153- עדכון

התקשרות שנתית לאספקת מגיני תבריג מפלסטיק ואריזות לצינורות

 

הרינו לעדכן את תנאי הסף לעניין הניסיון (תנאי סף בסעיף  ב' במסמך זה).

כל יתר תנאי ההליך ללא שינוי.

 

"שח"מ מקורות ביצוע בע"מ" (להלן: שח"מ), מזמינה בזה מציעים להשתתף במכרז להתקשרות שנתית לאספקת מגיני תבריג מפלסטיק ואריזות לצינורות , על-פי צרכי שח"מ מעת לעת.

 

 

תנאי סף להגשת הצעה :

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

 

א. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

 

ב. ההצעה תוגש ע"י ספק המייצר בעצמו ועומד בתנאי הסף שלהלן או ע"י ספק המייצג יצרן בחו"ל כאשר היצרן עומד בתנאי הסף שלהלן, ונדרש להציג ניסיון של היצרן ב- 5 שנים האחרונות כמפורט להלן:

ככל שהוגשה הצעה עבור מגיני תבריג מפלסטיק יש להציג נסיון בייצור מוצרים פלסטיים, אשר תוכננו לשימושים לתעשיות מים/נפט/גז ב- 5 שנים האחרונות. יש להציג לפחות 3 הזמנות שהיקפן עולה על 25 אלף דולר כל אחת לתעשיות הנ"ל.

ככל שהוגשה הצעה עבור אריזות לצינורות יש להציג נסיון ביצור מוצרי אריזה ב- 5 שנים האחרונות. יש להציג לפחות 3 הזמנות למוצרים כנ"ל שהיקפן עולה על 25 אלף דולר כל אחת.

 

המציע יצרף מסמכים להוכחת תנאי זה, לרבות פרטי אנשי קשר אצל המזמין.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' שלומית שבירו בכתובת מייל:

pksafim@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, פקס, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת קישור לצורך הרשמה וגישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/

מכרזים >>מכרזים פעילים.

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה "SourcingVision" ("משיק"). עד יום 27/1/22 שעה 12:00.

 

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

על מכרז זה יחולו תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995. כתנאי לקבלת העדפה יש לצרף להצעה אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

 

פרטים ניתן לברר אצל שלומית שבירו במייל pksafim@mekorot.co.il .

 

 

                                                                                       ——————————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ