מכרז 21-116

הנחת צנרת פוליאתילן

 

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להיכלל ברשימת הספקים של ביצוע הנחת צנרת פוליאתילן בפרוייקטים שונים בכל הארץ, על-פי התנאים והמחירון לביצוע הנחת צנרת פוליאתילן המפורטים במסמכי ההליך.

 

רשאים להשתתף בהליך מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

 

א.           על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

 

ב.   המציע הינו בעל ניסיון , במהלך חמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע של לפחות פרויקט אחד, שהסתיים, הכולל הנחת קו פוליאתילן אחד בקוטר מינימאלי של 350 מ"מ באורך מינימאלי של 500 מטר.

להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי פרויקט אחד כאמור לעיל אותו ביצע המציע כקבלן ראשי ושהסתיים בהתאם לאמור לעיל (מועד סיום, סוג הקו, קוטר ואורך) ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח.

 

המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "CONWIZE". לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' ליזי אלדן בכתובת מייל: leldan@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

לחילופין לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים  ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

לחילופין, ניתן לקבל עותק של מסמכי המכרז ללא רישום באמצעות הלינק הרצ"ב. תשומת לבכם שללא רישום ומסירת פרטים לא ישלחו אליכם הודעות בדבר הבהרות/ דחיות בהליך אשר הועלו לאתר ובאחריותכם לבדוק אם הועלו מסמכים כאמור באופן עצמאי באתר שח"מ.

מסמכי מכרז 21-116

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"CONWIZE", עד יום 12/09/21 שעה 12:00.

 

לתשומת לב המציעים – בין התאריכים 5.9.21 ועד 9.9.21 כולל לא תתקיים כל פעילות במשרדי החברה.

 

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

פרטים נוספים נשוא ההליך, ניתן לקבל אצל ליזי אלדן, בטלפון מס' 03-5572853.

 

 

——————————

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ