מכרז 21-131

שדרוג חדר ניקוי חול

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לשדרוג חדר ניקוי חול.

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

א.         על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

 

ב.         מציעים בעלי ניסיון ב-5 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע פרויקט אחד לפחות של שדרוג חדר ניקוי חול או מערכת אוורור עם סינון אוויר בהיקף מינימלי של 100 אלף ₪ בפרויקט אחד. על המציע למלא טופס נתוני ניסיון קבלן (מצורף).

 

ג.          השתתפות בסיור קבלנים.

 

            המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

 

סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 21/12/2021 בשעה 10:00

המפגש יהיה בחצר שח"מ ברח' הפלד 1

טלפון לבירור מיקום הסיור: 03-5572853- ליזי

מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד, וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור.

  • על המשתתפים להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה מפני וירוס הקורונה.

במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.

ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטי בדבר הסיור.

 

הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "CONWIZE לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' ליזי אלדן בכתובת מייל: leldan@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

לחילופין לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים  ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "ConWize" עד יום  30/12/2021 שעה 12:00.

 

 

  • שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא , והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל את העבודה/המכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן את מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

פרטים נוספים נשוא ההליך, ניתן לקבל אצל ליזי אלדן, בטלפון מס' 03-5572853.

 

——————————

שח"מ מקורות ביצוע