1. שליחות לאומית ומקצועית
אחריות לאומית
החברה פועלת במסירות, מקצועיות, אחריות ויעילות להקמת תשתיות מים והולכה באיכות
ובמועד הנדרש, תוך ביצוע בקרה ובדיקות איכות.
הקשר עם הציבור
החברה רואה בקשר עם הציבור ערך חשוב בפעילותה. עובדי החברה ישאפו לצְפות ולהבין
את צורכי הציבור והלקוחות עוד בשלב תכנון הפעילות.
שיתוף פעולה עם גורמי ממשל
החברה מצפה מעובדיה לפעול בשיתוף פעולה מלא ובשקיפות אל מול רשויות הממשל השונות.
2. אחריות
עמידה בדרישות
החברה מחויבת לעמוד בכל דרישות התקינה של משרד הבריאות ובנוהלי עבודה מחמירים
שנועדו להבטיח הקמת תשתיות מים והולכה באיכות וזמינותם.
החברה מאמצת תקנים מקצועיים גבוהים בכל נושא ועניין, ונושאת באחריות אישית מלאה
לכל פעולותיה.
עובדי החברה שומרים על סביבת עבודה נאותה ומייצגים את החברה בכבוד אמינות ושקיפות.
3. אמינות ושקיפות
עובדי שח״מ נדרשים לפעול על פי אמות מידה מקצועיות ושיקולים עניינים, ולשאוף לביצוע
מיטבי של משימותיהם, תוך כדי שימוש יעיל במשאבים.
עמידה בהתחייבויות וקיום הבטחות
החברה רואה חשיבות רבה בעמידה בהבטחות, בלוחות זמנים ובהסכמים שהיא חתומה עליהם.
עובדי החברה נדרשים להקפיד על דיווח עדכני, מדויק ובזמן בכל נושא הנוגע לעבודתם.
בטיחות
שח״מ רואה חשיבות עליונה בשמירה על שלום הציבור והעובדים בכל הנוגע לפעילות החברה
וקבלניה. עובדי החברה נדרשים לדווח באופן מיָּדי על כל פגם, ליקוי או סיכון העלולים
לפגוע בבטיחות.

ניהול סיכונים
שח״מ פועלת למזעור סיכונים ולמיצוי ההזדמנויות במגבלות החוק, ולטיפוח תרבות של
שיפור יעדים ומדידה.
ייצוג החברה
עובדי החברה ישמרו על ייצוגיות בהופעה, בכתב ובעל פה, בנסיעה ברכבי החברה ובשימוש
בציוד החברה.
שירות
עובדי החברה נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות פנימי וחיצוני. החברה מעמידה
את צורכי הלקוחות בקדמת סדר העדיפויות הארגוני.
שימוש בנכסי חברה
עובדי החברה נדרשים לעשות שימוש ראוי בנכסי החברה ולהשתמש בכל הציוד הניתן להם
על ידי החברה אך ורק למטרות שנועד להן.
סודיות המידע
עובדי החברה נדרשים לשמור על סודיות המידע בקשר לחברה ולמחזיקי העניין שלה.
תחרות הוגנת
שח״מ עושה מאמץ להשתפר וללמוד תוך שמירה על תחרות הוגנת לצורך שיפור יתרונה
התחרותי. עובדי החברה אוספים מידע תחרותי רק על פי המותר בחוק.
ניגוד עניינים וטובות הנאה
חברת שח״מ ועובדיה מקפידים על טוהר מידות וניקיון כפיים ונמנעים ממצבים שיש בהם
ניגודי עניינים או מראית עין של ניגודי עניינים. חל איסור על עובדי החברה להעסיק כפיפים,
ספקים או כל גורם אחר שיש לו קשרי עבודה עם שח״מ באופן פרטי. חל איסור מוחלט לקבל
מתנות ו/או טובות הנאה מלקוחות ומספָּקים.
התייעצות
חברת שח״מ רואה חשיבות רבה בהתייעצות עם ממונים, עמיתים, יועצים וכל גורם אחר לפני
קבלת החלטה מהותית.
קשר עם ספקים ועם קבלנים
עובדי החברה נדרשים לפעול ללא משוא פנים ובצורה הוגנת וישרה בניהול הקשר עם
הספקים והקבלנים ולשמור על חוק חובת המכרזים.
4. שיתוף פעולה וכבוד הדדי
סביבת עבודה
החברה מייחסת חשיבות לסביבת העבודה ופועלת ליצור סביבת עבודה מכבדת והוגנת,
סביבה ללא אלימות, הטרדה מילולית ו/או פיזית.
שוויון הזדמנויות
החברה מקפידה על שיווין הזדמנויות והוגנוּת בתהליכי גיוס, מיון וקידום עובדים בחברה,
ונמנעת מקיום כל סוג של הפליה.
איזון עבודה-משפחה
החברה רואה חשיבות באיזון ראוי בין צורכי החברה לצרכים האישיים והמשפחתיים.
שיתוף פעולה
שח״מ פועלת מתוך ראיית טובת כלל החברה ומעודדת חשיבה מערכתית ושיתוף פעולה בין
היחידות ובין המטה לשטח.
תקשורת פנים־ארגונית ודיאלוג
החברה רואה חשיבות בקידומם של ערוצי תקשורת רב-כיווניים תוך מתן כבוד, התייעצות
ויצירת דיאלוג.
שמירה על צנעת הפרט
עובדי החברה נדרשים לשמור על צנעת הפרט של עמיתיהם, לקוחותיהם וספקיהם.
סיוע הדדי ואחריות לקהילה
החברה תפעל לחזק את הקשר עם הקהילה בישראל, וכן תעודד פעילות התנדבותית במסגרת
אישית וקבוצתית של עובדיה למען הקהילה.
5. למידה וחדשנות
חברת שח״מ כ'ארגון לומד' מעודדת הכשרה והתמקצעות של כלל העובדים. החברה מעודדת
העלאת יוזמות והצעות ייעול ושיפור תוך כדי הקפדה על ניהול ושמירת המידע והידע. החברה
פועלת בשיתוך פעולה עם מוסדות האקדמיה ומכוני המחקר.
6. פיתוח בר־קיימא
מחויבות לקיימות
החברה מחוייבת לפעול להשגת יעדיה להקמת תשתיות מים והולכה תוך שימת דגש על
טכנולוגיות מים סביבתיות נקיות.
קיימות בשרשרת הערך ושרשרת האספקה
החברה פועלת לשלב שיקולי פיתוח בר-קיימא בכל פעולותיה. החברה מצפה מהמתכננים,
מהקבלנים ומהספקים שהיא פועלת עִמם להיצמד ככל האפשר לעקרונות תכנון בר-קיימא.
שקיפות מידע סביבתי
החברה מחויבת לשקיפות נתונים בנוגע להשפעות סביבתיות בהתאם לחוק חופש המידע.