English

היסטוריה

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

  שח"מ של היום היא תולדה של ריכוז כל גופי הביצוע של "מקורות" לגוף אחד, שנעשה במסגרת שינוי מבני שערכה "מקורות" בשנים 2008-2005. מטרת השינוי הייתה לאחד את כל גופי הביצוע של "מקורות" למסגרת רב-תחומית אחת.

חמשת הגופים שאוחדו:

♦ שח"מ (שרותים חשמליים מכניים) בע"מ;

♦ צמ"כ (ציוד מכני כבד) ;

♦ שלוש יחידות בינוי מרחביות (צפון, מרכז, דרום) .

בשלב ראשון רוכזו העובדים לתוך "אגף הביצוע" לפרק זמן של 3 שנים (2005-2008). אגף הביצוע נבחן בתקופה זו כ"משק סגור". שלב הביניים עבר בהצלחה והפך לחברת בת בשם "שח"מ מקורות ביצוע בע"מ". כך נצברו כל הידע והניסיון במסגרת אחת, שהפכה לגוף ייחודי בארץ ובעולם.

היסודות של "שח"מ מקורות ביצוע" נבנו על-ידי החלוצים שהקימו את מדינת ישראל. הידע והניסיון הגיע מגלי העלייה השונים: קודחים מפולין, בנאים מגרמניה, מהנדסים ניצולי שואה ועובדי כפיים מכל התפוצות. מילים מקצועיות כמו "שפטה" ו-"קלפטה", צרובות עד היום בקרב עובדי החברה. תולדות החברה שזורים בתולדות המדינה, ועל אף שינוי המסגרות והתארים, נותר חזונה של החברה: ביצוע כל העבודות ללא עובדים זרים, משלב הקדיחה ועד לאספקת המים לברזים.

 

אבני דרך עד להקמת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ 

 

1935

קידוחי מים בעמק זבולון

1937

הקמת "מקורות - חברת מים בע"מ"

1948

הקמת מחלקה לביצוע עבודות עפר וקווי מים (צמ"כ)

בשנת 1956 הפכה ל"מקורות מים - חברה לעבודות פיתוחבע"מ "

1949

התחלת ניסויים בהורדת גשם (בשיטת התנורים)

1949

הגעת הציוד המכני הראשון לצמ"כ

1950

הקמת חברת שח"מ

בשנת 2008 הפכה ל"שח"מ מקורות ביצוע" בע"מ

1956

הפיכת מחלקת הביצוע של שח"מ לחברה: "מקורות מים - חברה לעבודות פיתוחבע"מ" (צמ"כ)

לרשות החברה עמדו 230 כלים עם הספק כוללשל 24,000 כ"ס .

בשנת 1973 הפכה ל"מקורות בינוי ופיתוח " בע"מ

1958

צירוף מחלקת הקידוחים לצמ"כ

1958

הקמת חברת ורד (פ.מ.מ פיתוח מקורות מים ארצות חוץבע"מ )

1961

שח"מ נרשמה כחוק

1961

הקמת הענף להגברת המטר כחלק משח"מ

1973

הפיכת החברה לעבודות פיתוח ל"מקורות בינוי ופיתוחבע"מ"

החברה פורקה בשנת 1988 במסגרת שינוי ארגוני

1988

שינוי ארגוני (סגירת "בינוי ופיתוח" והעברת עובדי הביצועלשלוש יחידות מרחביות)

צמ"כ נותרה זרוע הביצוע הארצית לעבודותאזרחיות

2005

שינוי מבני - הקמת "אגף הביצוע" (מיזוג עובדי שח"מ, צמ"כושלושת יחידות הבינוי (

2008

הפיכת "אגף הביצוע" לחברת בת בשם "שח"מ מקורות ביצוע בע"מ"


עבור לתוכן העמוד