מכרז 21-169

אספקה והתקנת מערכות מיגון – תחנת עין כרם

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנת מערכות מיגון בפרויקט תחנת עין כרם- כמפורט במסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

3.1     על המציע להשתתף בסיור קבלנים באתר, במועד שנקבע לעיל – השתתפות   המציע בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעתו. ככל שהנחיות הקורונה לא  יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום  הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

 

3.2    על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת  

העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר  עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,  ותצהיר העדר הרשעות כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

 

3.3   המציע יציג ניסיון בביצוע שני פרויקטים בארץ בחמש שנים האחרונות במסגרתם הוקמה מערכת התרעה המורכבת  מהמערכות: מערכת גידור אלקטרוני, מערך מצלמות CCTV , מערכת פריצה, רשת תקשורת  אופטית ומערכות שו"ב הכוללות עמדות תחקור מקומיות ומרוחקות אשר להם פרוטוקול  תקשורת מול כל המערכות (אינטגרטור). לצורך דרישת הניסיון הכספי של כל אחד מהפרויקטים יעמוד על  לפחות  600אלף ₪ (לא במצטבר) כל אחת מהמערכות צריכה להיות מבצעית בעת הגשתה.

 

3.4   לצורך הוכחות תנאי הסף שבסעיף 3.3 לעיל, המציע יצרף תצהיר חתום ע"י הגורם המוסמך אצל המציע ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד החברה המאשר ביצוע לפחות שני פרויקטים בחמש השנים האחרונות שהופעלו ונמסרו ללקוח ובהם משולבות מערכות כנדרש לעיל, לרבות פרוטוקול תקשורת מול כל המערכות (אינטגרטור). על המציע לצרף גם רשימת לקוחות ופרטי אנשי קשר.

3.5   המציע הוא בעלים של תוכנת השו"ב או שהמציע מוסמך מטעם בעלי התוכנה לפיתוח המערכת. לצורך כך יציג המציע תצהיר חתום ביחס לבעלותו בתוכנה או לחילופין אישור חתום מטעם בעלי התוכנה המאשר כי המציע מוסמך לפיתוח המערכת בנוסף המציע יפרט את ניסיונם של לפחות שני מהנדסי פיתוח העובדים אצל המציע ועוסקים בפיתוח המערכת על גבי תצהיר חתום ע"י רו"ח / עורך דין מטעם המציע.

 

השתתפות בסיור קבלנים. סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף  להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 02.01.2022 בשעה 09:30 המפגש תחנת עין כרם   טלפון לבירור מיקום הסיור: אשר שעשוע – 050-7260796 ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' רותם בלומנפלד בכתובת מייל: rblumenfeld@MEKOROT.CO.IL בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים.

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"Sourcing Vision" עד יום 16.01.2022 שעה 12:00.

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם  המציעים  ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או  לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. פרטים ניתן לברר אצל רותם בלומנפלד בטלפון 03-5572712.

 

 

 

                                                                                                         —————————-

                                                                         שח"מ מקורות ביצוע בע"מ