מכרז 21-053 – אספקה והתקנת מערכת מגובים מכניים,

מסוע ודחסן (להלן: המערכת האלקטרו- מכאנית) ובנוסף- מגוב ידני

עבור פרויקט – ת"ש גניגר

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ") מזמינה בזה הצעות אספקה והתקנת מערכת מגובים מכניים,

מסוע ודחסן מתוצרת MEVA או HUBER או FSM (להלן: המערכת האלקטרו- מכאנית) ובנוסף- מגוב ידני עבור פרויקט – ת"ש גניגר. מציע אשר הגיש הצעה כאמור רשאי בנוסף אליה להגיש הצעה נוספת לטובין שווה ערך, כמפורט בכתב הכמויות המצורף למכרז.

רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

  1. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.
  2. המציע סיפק ב-5 השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות מערכת אחת של מגובים, מסוע ודחסן למתקני טיפול בשפכים או תחנות שאיבת שפכים (כאשר כל מערכת הינה בהיקף כספי מינימאלי של 100,000 ש"ח).

על המציע למלא טופס נתוני ניסיון ורשימת ממליצים.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "CONWIZE". לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' ליזי אלדן בכתובת מייל: leldan@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

לחילופין לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים  ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"CONWIZE" , עד יום 04/11/21 שעה 12:00.

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או

לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

פרטים נוספים נשוא ההליך, ניתן לקבל אצל ליזי אלדן, במייל leldan@mekorot.co.il

 

——————————

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ