מכרז מס' 21-095

 

"שח"מ מקורות ביצוע בע"מ" (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה מציעים להשתתף במכרז לאספקת והובלת תעלות בטון טרומיות תחנת אלישמע

 

תנאי סף להגשת הצעה :

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

 

  1. על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.
  2. המציע הינו בעל ניסיון ב- 3 שנים אחרונות, שבסיומן במועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע עבודה אחת לפחות של אספקה והובלת תעלות בטון טרומיות בהיקף מינימלי של 200,000 ₪. על המציע למלא טופס ניסיון המצ"ב.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "Conwize" . לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' שלומית שבירו בכתובת מייל: pksafim@MEKOROT.CO.IL בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר,כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים.

 

       את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה"Conwize" עד יום 25/8/21 שעה 12:00.

       שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם

       המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או

       לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או

       לשפותם/לפצותם.

 

   פרטים ניתן לברר אצל שלומית שבירו במיילpksafim@MEKOROT.CO.IL .

 

 

                                                                                 שח"מ מקורות ביצוע בע"מ