מכרז 21-009 – עדכון

אספקת תוכנה לניהול הבטיחות והגיהות בשח"מ

 

הרינו לעדכן על קיום מפגש מציעים נוסף עבור מכרז זה, המפגש ייערך בתאריך 08/06/21 בשעה 11:00 במחלקת בטיחות בשח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן:"שח"מ), רח' הפלד 1 חולון.

 

מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים הראשון אינם מחוייבים להגיע למפגש הנוסף.

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן:

 

 א.         על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

 

ב.          המערכת המוצעת עומדת בנהלי אבטחת המידע ותקן הסייבר אשר נדרשים ומקובלים בחברת מקורות (ראה נספח דרישות אבטחת מידע מקבלנים ונותני שירותים).

 

ג.           מציעים אשר סיפקו, הפעילו והטמיעו בהצלחה בארץ בחמש שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות מערכת לניהול בטיחות, כולל אפליקציה לטלפון נייד (למערכת הפעלה אנדרואיד וגם iOS) שהופעלה בלפחות 3 ארגונים מבוזרים כהגדרתם להלן.

 

*  ארגון מבוזר – ארגון הכולל לפחות 5 אתרי עבודה של הלקוח בישראל, הפועלים במקביל. להוכחת תנאי זה, המציע יידרש להציג את שמות הלקוחות, ואנשי קשר אצל לקוחות אלו, לרבות מספרי טלפון נייד.

 

ד.          המציע מעסיק לפחות עובד אחד בשכר או בהסכם, שהינו בעל תעודה בתוקף של ממונה בטיחות ובעל אישור כשירות בתוקף, בעל ניסיון של שנתיים לכל הפחות, נכון למועד האחרון להגשת הצעות להליך.

 

              להוכחת תנאי זה, יצרף המציע תעודה בתוקף כאמור, וכן אישור רו"ח של החברה המאשר העסקתו בשכר או בהסכם וכן קורות חיים של ממונה הבטיחות.

 

ה.          צוות מערכת הבטיחות של החברה יכלול לפחות 3 עובדים כאשר מתוכם יהיו:

 

  1. המציע מעסיק כעובדים, מנהל פרויקט ו/או מנתח מערכות, בעל ניסיון של לפחות שנתיים בניהול פרויקטים של תוכנה בתחום הבטיחות.

 

  1. המציע מעסיק כעובדים שני אנשי צוות פיתוח לפחות, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח מערכות תוכנה בתחום הבטיחות.

להוכחת תנאי זה, החברה תגיש את פרטי העובדים, קו"ח, מסמכים ואישורים רלוונטיים, לרבות מספרי טלפון של מקומות בהם הועסקו העובדים וכן אישור רואה חשבון מטעם החברה המאשר העסקת העובדים הנ"ל בחברה. 

 

ו.          השתתפות במפגש מציעים.

 

 

            עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות בכתובת מייל:  lkalandariov@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה,     

שכתובתו כדלקמן:

http://www.emsmekorotprojects.co.il/  מכרזים >>מכרזים פעילים.

 

            את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת המשיק עד יום 13/06/2021  שעה 12:00.

שח"מ אינה מתחייבת להתקשר עם המציע הזול ביותר ו/או מציע כלשהו לביצוע העבודה, והיא רשאית לנהל מו"מ ו/או לבטל העבודה/המכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים, לשפותם או לפצותם. פרטים ניתן לברר בטלפון מס' 03-5572714.

 

 ————————

 שח"מ מקורות ביצוע בע"מ