מכרז 21-163

ביצוע קידוח אופקי בקוטר 32" באורך כ-86 מ' בשיטת  מיקרוטאנלינג בראש סגור- העתקת קווי מקורות עיר היין.

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ), מזמינה בזה הצעות לביצוע ביצוע קידוח אופקי בקוטר 32" באורך כ-86 מ' בשיטת  מיקרוטאנלינג בראש סגור – העתקת קווי מקורות עיר היין.

רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את דפי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

א.       על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה, ותצהיר העדר הרשעות כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

ב.       קבלנים רשומים בענף 100 ו/או 200 ו/או 260, בסיווג המתאים לערך הצעתם- על המציע לצרף אישור בתוקף ליום הגשת ההצעה.

ג.       בעלי ניסיון בחמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע עצמי של לפחות קידוח אופקי אחד בקוטר מינימאלי של "30 ובאורך מינימלי של 60 מ'. יובהר כי לצורך עמידה בתנאי הסף, "ביצוע עצמי" משמעו שעבודות הקדיחה בוצעו ע"י המציע בעצמו שלא באמצעות קבלן משנה, וכן שעבודות הקדיחה בוצעו באמצעות ציוד שברשות המציע. על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים. 

ד.   השתתפות בסיור קבלנים.  המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף. סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך _22.11.2021 בשעה _המפגש יהיה בתחנת רכבת אשקלון בשעה 10:00 בבוקר_ טלפון לבירור מיקום הסיור : גז אוזן הדר 050-2383790

ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, אפוד זוהר, קסדת מגן) וכן להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים. מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור. עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' רותם בלומנפלד בכתובת מיילRBLUMENFELD@MEKOROT.CO.IL בציון הפרטים הבאים: שם המכרז, מספר המכרז שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.  כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/  מכרזים >>מכרזים פעילים. את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה" SourcingVision " עד יום 01.12.2021  שעה 12:00. שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. פרטים ניתן לברר אצל רותם בלומנפלד באמצעות מייל שכתובתו: RBLUMENFELD@MEKOROT.CO.IL                                                                                       

                                                                                ———————-

  שח"מ מקורות ביצוע בע"מ