מכרז 21-175

 

ביצוע 3 קידוחים אופקיים בשיטת מיקרו מינהור בפרויקט כביש 232- מבטחים

 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה הצעות לביצוע 3 קידוחים אופקיים בשיטת         מיקרו מינהור- קידוח אחד בקוטר "48 ואורך 48 מ' ו- 2 קידוחים מקבילים בקוטר "36 ובאורך כולל של 148 מ' בפרויקט כביש 232- מבטחים.

 

  רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי ההליך ועומדים בתנאי הסף שלהלן:

   א.      על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

ב.      המציע הינו קבלן רשום בענף 100 ו/או 200 ו/או 260 בסיווג המתאים לערך הצעתו – יש לצרף אישור מתאים בתוקף.

ג.       המציע הינו בעל ניסיון מוצלח בחמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע של לפחות קידוח אופקי אחד בשיטת מיקרו מינהור בקוטר מינימלי של "32 ובאורך של 40 מטר לפחות.

על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים, המציע יכול לעמוד בתנאי סף זה באמצעות הצגת ניסיונו של קבלן אחר שעומד בתנאי הסף ובתנאי שתצורף להצעתו של המציע התחייבות חתומה על ידי המציע ועל ידי קבלן המשנה (שניסיונו הוצג במסגרת תנאי סף זה) לביצוע העבודה באמצעות קבלן המשנה שבזכותו עמד בתנאי הסף, ככל שהצעת המציע תוכרז כזוכה במכרז.

להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי ביצוע פרויקט אחד כאמור לעיל שהסתיים בהתאם לאמור לעיל ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח.

ד.      על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום, במועד ובתנאים שייקבעו.  להוכחת העמידה בתנאי סף זה             יש לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום ע"י המציע.

 

ידוע למציעים כי נכון למועד זה טרם התקבל אישור תקציבי לפרויקט או כל היתר שהוא ולפיכך בחירת זוכה ו/או מימוש הזכייה מותנית באישור תקציבי וקבלת היתרים כנדרש ולמציעים לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך.

סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 2/12/21 בשעה 11:00 המפגש יהיה ב-כניסה למושב מבטחים.

 טלפון לבירור מיקום הסיור : הדר גז 050-2383790.

ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

 

על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, אפוד זוהר, קסדת מגן) וכן להגיע

מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על

ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.

 

מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור.

 

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "ConWize". לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' שלומית שבירו בכתובת מייל:

pksafim@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, פקס, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת קישור לצורך הרשמה וגישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/

מכרזים >>מכרזים פעילים.

 

    את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "ConWize" עד יום  13/12/21 שעה 12:00.

 

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

 

פרטים ניתן לברר אצל שלומית שבירו באמצעות מייל שכתובתו: pksafim@mekorot.co.il.

        

 

  ———————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ