מכרז 21-081

 

ביצוע 3 קידוחים בפרוייקט קו מחבר באר שבע צפון

 

מקורות חברת מים בע"מ (להלן: "מקורות") ושח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שחמ ") (להלן תקראנה מקורות ושחמ יחדיו: "המזמין") מזמינות בזאת מציעים להשתתף במכרז לביצוע 3 קידוחים בפרוייקט קו מחבר באר שבע צפון – קידוח בראש סגור באורך 76 מ' ובשרוול "52, קידוח בשיטת דחיקת צינורות בטון בראש סגור באורך 112 מ' וקוטר פנימי 1.6 מ' (קוטר חיצוני 2 מ') וקידוח אופקי (ספירלי) באורך 77 מ' ובקוטר פנימי "24 סמוך לישוב באר שבע הכל בהתאם למסמכי ההליך.

 

 

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע, היכולת, כוח אדם מיומן וציוד מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז, העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן, כמוכח ע"י הצגת המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט אשר בסעיף זה.

 

א.      על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה כנספח 1 .

ב.      המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 ו/או 260 בסיווג כספי המתאים לערך הצעתו. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישור מתאים ובתוקף במועד הגשת ההצעה.

ג.       המציע הינו בעל ניסיון מוצלח ב- 8 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע עצמי, או באמצעות קבלן משנה, כמפורט להלן:

  • מציע המבקש להגיש הצעה לקידוח מס' 1 (קידוח בראש סגור) נדרש להציג נסיון בביצוע של לפחות קידוח אופקי אחד בקוטר מינימלי של "48 ובאורך של 90 מטר לפחות.
  • מציע המבקש להגיש הצעה לקידוח מס' 2 (קידוח בראש סגור בשיטת דחיקת צינורות בטון) נדרש להציג נסיון בביצוע של לפחות קידוח אופקי אחד בשיטת דחיקת צינורות בטון בקוטר חיצוני מינימלי של 2.1 מ' ובאורך של 90 מטר לפחות.
  • מציע המבקש להגיש הצעה לקידוח מס' 3 (קידוח אופקי בשיטה ספירלית) נדרש להציג נסיון בביצוע של לפחות קידוח אופקי אחד בקוטר מינימלי של "20 ובאורך של 90 מטר לפחות.

            על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים, בהתאם לסוג הקידוח אשר ביחס אליו הוגשה הצעה. המציע יכול לעמוד בתנאי סף זה באמצעות הצגת ניסיונו של קבלן אחר שעומד בתנאי הסף ובתנאי שתצורף להצעתו של המציע התחייבות חתומה על ידי המציע ועל ידי קבלן המשנה (שניסיונו הוצג במסגרת תנאי סף זה) לביצוע העבודה באמצעות קבלן המשנה שבזכותו עמד בתנאי הסף, ככל שהצעת המציע תוכרז כזוכה במכרז. להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי ביצוע פרויקט אחד כאמור לעיל שהסתיים בהתאם לאמור לעיל ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח.

ד.      השתתפות בסיור קבלנים.

להווי ידוע למציעים כי בעת פרסום מכרז זה טרם הושלמו ההליכים לקבלת כל האישורים לרבות רגולטורים, הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, וכי תחילת הביצוע ו/או הביצוע עצמו עשוי להתעכב עד לקבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך הביצוע, מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה ו/או דרישה של המציע הזוכה כלפי המזמין.

כמו-כן, ידוע למציעים כי עיכוב ו/או אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים עשוי להביא לביטול מכרז זה, מבלי שיהא בכך משום טענה ו/או דרישה כלפי המזמין.

 

סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 29/7/21 בשעה 10:00 המפגש יהיה בתחנת מקורות באר שבע צפון (מחלף חטיבת הנגב).

פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט, גב' הדר גז בטלפון 050-2383790.

ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

 

על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, אפוד זוהר, קסדת מגן) וכן להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.

 

מובהר כי יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד, ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג בסיור.

 

הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision"("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' שלומית שבירו בכתובת מייל: pksafim@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.

לחילופין לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il/ מכרזים >>מכרזים פעילים  ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

 

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "SourcingVision" ("משיק") עד יום 12/8/21 שעה 12:00.

 

המזמין שומר על זכותו להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז, לקבל חלקים מההצעה או לממשה בשלבים; כמו כן, המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיו, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

 

פרטים ניתן לברר אצל שלומית שבירו באמצעות מייל שכתובתו: pksafim@mekorot.co.il.

        

 

———————-

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ