‏י' כסלו תשפ"ד

‏‏‏‏23 נובמבר 2023

יחידה :  כספים

 

 

 

 

הנדון : הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ

 

 

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים-התשנ"ג 1993, מקורות חברת מים בע"מ ושח"מ מקורות ביצוע בע"מ מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם ספקי חוץ לאספקת יציקות ברזל וברונזה למשאבות.

 

רצ"ב להודעה זו נימוקים של הסמנכ"ל להנדסה, תפעול וייצור בשח"מ.

 

אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לשח"מ בנושא וזאת לא יאוחר מיום 14/12/23 בשעה 12:00.

 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל leldan@mekorot.co.il

יש לוודא קבלת הפקס בטלפון מס' 073-3522712

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד), וכן את פרטיו של הספק הישראלי, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפנייה יישלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו שבפנייתם.

 

 

 

ב ב ר כ ה,

 

מחלקת מכרזים

 

 

 

 

 

‏30/07/23

יחידה: תפעול וייצור

 

 

 

אל : ועדת המכרזים

 

 

הנדון : פטור לרכישת יציקות מחו"ל

 

 

 

שח"מ מייצרת, מרכיבה ומתקינה משאבות אנכיות למים עבור חברת האם "מקורות" ואחרים.

לצרכי העבודה נדרשים באופן שוטף יציקות של תאים ומאיצים מברזל ומברונזה.

 

לביצוע היציקות לחלקי משאבות נדרש ידע טכנולוגי רב, יכולת ייצור ושימור תבניות, וציוד מתאים ומערך אבטחת איכות מקצועי, כדי לתת מענה הנדסי מתאים לסוגי המשאבות השונים.

 

שח"מ נדרשת לספק משאבות באופן שוטף.

 

נכון למועד מתן חוות דעתי זו, לא ידוע לשח"מ על ספקים בארץ שביכולתם לתת מענה מידי לאספקה שוטפת ובאיכות הנדרשת, של יציקות לפי צורכי שחמ.

 

מומלץ לפטור ממכרז רכישת יציקות לשם ביצוע רכישות בחו"ל.

 

ב ב ר כ ה,

 

  בעז קיפר

סמנכ"ל להנדסה תפעול וייצור