מכרז 20-200

 

 

 

3 קידוחים אופקיים (מינהור) – קו תפרח באר שבע קטע ב'

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שח"מ"), מזמינה בזה הצעות לביצוע 3 קידוחים אופקיים (מינהור) ודחיקת צינורות שרוול מבטון בקוטר פנימי 2.2 מ' ובקוטר חיצוני 2.8 מ', באורך כולל של כ-320 (אחד באורך 104 מ' ושניים באורך 108 מ' כל אחד), בקן תפרח באר שבע. העבודה תבוצע בשיטת PIPE JACKING שבה ידחק צינור שרוול מבטון, שיטת הדחיקה ראש סגור (אטום).

השרוולים יסופקו ע"י הקבלן.

 

  • רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את דפי המכרז ועומדים בתנאי הסף שלהלן :

על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 כדלקמן: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור לצורך ניכוי מס, וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה, ותצהיר העדר הרשעות כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה.

  • המציע הינו קבלן רשום בענף 200 ו/או 260 בסיווג המתאים לערך הצעתם -יש לצרף אישור מתאים בתוקף.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוצלח ב- 8 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע עצמי, או באמצעות קבלן משנה, של לפחות קידוח אופקי אחד בקוטר מינימלי של (של השרוול) "60 ובאורך של 90 מטר לפחות.

על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים.

המציע יכול לעמוד באמצעות הצגת קבלן אחר שעומד בתנאי הסף ובתנאי שיש התחייבות של המציע ושל קבלן המשנה לביצוע העבודה באמצעות קבלן המשנה שבזכותו עמד בתנאי הסף.

  • השתתפות בסיור קבלנים.

המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

 

סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות, ייערך בתאריך 08/06/21

בשעה  12:00 המפגש יהיה בכניסה לבאר שבע.

טלפון לבירור מיקום הסיור : משה כהן  054-4960980.

 

ככל שהנחיות הקורונה לא יאפשרו את קיום הסיור במועד הנקוב תודיע שח"מ על מועד אחר לקיום הסיור. מומלץ להתעדכן בסמוך למועד הסיור בפרטים בדבר הסיור.

על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, אפוד זוהר, קסדת מגן) וכן להגיע מצוידים במסכה (נישמית) להגנה בפני וירוס הקורונה. במהלך הסיור נדרשים המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד הבריאות, לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.

מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור.

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" ("משיק"). לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות בכתובת מייל:  lkalandariov@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.  כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של החברה, http://www.emsmekorotprojects.co.il/מכרזים >>מכרזים פעילים.

 את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה" SourcingVision" עד ליום 15/06/21 בשעה 12:00.

שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/ מכרז ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, על פי שיקול דעתה וצרכיה, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם.

פרטים ניתן לברר באמצעות מייל שכתובתו: lkalandariov@mekorot.co.il.           

 

                                                                                    ———————–

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ